תקנון ומדיניות

גולשי אתר איסלה – ISLA, שלום רב.
ברוכים הבאים לאתר "ISLA" (להלן: "האתר"). הנכם, הנמצאים באתר, נדרשים לקרוא בקפידה את כל סעיפי התקנון.
קריאת התקנון, מהווה הסכמה בע"פ לכלל סעיפיו.
כמו כן, כל שימוש ו/או גלישה באתר "ISLA" מהווה הצהרה בע"פ, שהנכם קראתם, הבנתם והסכמתם לכלל הסעיפים שבתקנון זה. במידה ואינכם מסכימים עם האמור בתקנון זה ו/או בחלק מהתקנון, הנכם רשאים לעזוב את אתר " ISLA" ואינכם מחויבים לגלוש ו/או להשתמש בשירותי האתר.

כללי
1. תקנון האתר נכתב ומנוסח בלשון זכר ו/או רבים מטעמי נוחות בלבד אולם הוא פונה ו/או מיועד לשני המינים במידה שווה.
2.צוות האתר ומנהליו, שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים מעת לעת במבנה האתר, עיצובו, תוכנו ותכניו, תמונותיו וכדומה, זאת מבלי החובה ליידע מראש את הגולשים על השינויים העתידים להתבצע.
3. צוות האתר ומנהליו, רשאים לשנות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והמלא את סעיפי תקנון זה.
כל שינוי ייעשה על פי שיקול דעת צוות האתר והוא אינו מחויב ליידע את הגולשים על השינויים בתקנון. באחריותם הבלעדית של הגולשים, להתעדכן בשינויים ועל כן, לא תישמע כל דרישה ו/או טענה בגין שינויים כאמור, כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או בעליו ו/או צוות האתר.
יש לציין, כי כל התיקונים ו/או השינויים כאמור, יכנסו לתוקפם מיד לאחר פרסומם באתר.
4. לא קיימת כל התחייבות, כי השימוש באתר לא יופרע על ידי גורמים שאינם בשליטת צוות האתר ו/מנהליו ועל כן, לא תוטל שום אחריות על צוות האתר ו/או מנהליו במידה ואותם גורמים יפרעו את השימוש באתר.
5. מובהר, כי אין הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או צוות האתר, הינם צד לעסקאות אותן יבצעו הלקוחות באמצעות המידע הרשום באתר.

תוכן האתר
6. תוכן האתר, לרבות קוד המקור, עיצוב האתר, חומר מילולי, תמונות, סימני המסחר של "ISLA" וכיו"ב, הינם בבעלותם הבלעדית של צוות האתר ו/מנהליו ולא ניתן להשתמש בהם ו/או לעבד אותם ו/או להעתיקם, ו/או לפרסם אותם , ו/או להפיץ אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש בכל צורה שהיא, ללא הסכמתם המוחלטת של צוות האתר ו/או מנהליו, מראש ובכתב.
7. התכנים וכן התמונות אשר מפורסמים באתר, הינם בבעלות המפרסמים באתר ואינם בבעלות צוות האתר. על כן, כל הזכויות על התכנים והתמונות המפורסמים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של המפרסמים עצמם. אי לכך ובהתאם לזאת, חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בתמונות האמורים, אלא בקבלת אישור מתאים מן המפרסם הרלוונטי.
8. העלאת תכנים לאתר, על ידי גולשים שונים באתר, מהווה הסכמה בלתי חוזרת מטעמם, לכך שהאתר יהא רשאי לעשות שימוש בתכנים אשר הועלו לאתר ע"י הגולשים, לרבות הצגתם, עריכתם, עיבודם והתאמתם לצרכי האתר, זאת מבלי לקבל אישור ו/או הסכמה ו/או לתת כל תמורה לגולשים, לרבות קרדיט, בגין אותם תכנים.
9. הגולשים באתר, מתחייבים, שלא להעלות לאתר תכנים, אשר עלולים לפגוע בגולשים אחרים וכן לא להשתמש בשפה גסה ו/או בוטה ו/או מאיימת ו/או מעליבה ו/או מבזה ו/או מתגרה ו/או מטרידה ו/או מסיתה ו/או מינית וכיו"ב, וכן שלא להעלות לאתר תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שיש בהם כדי להוות הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות.
10. צוות האתר "ISLA" ו/או מנהליו אינו אחראי לכל תוכן ו/או מידע שיועלה ע"י הגולשים. התוכן והמידע הנ"ל, הינם באחריותם המלאה של הגולשים. הגולשים יישאו באחריות הבלעדית לכל אי התאמה ו/או אי דיוקים ו/או טעויות ו/או ניסיונות הטעיה וכדומה אשר יגרמו על ידי אותם תכנים ומידע.
11. כל הפרטים, המידע והתוכן של המפרסמים שמופיעים באתר, לרבות תמונות, מבצעים, מחירים, מפות, שירותים, תפוסת מקום, המלצות , מפרטי המקום ו/או כל פרט נוסף או אחר אשר מפורסם באתר, הינם באחריותם הבלעדית של המפרסמים ו/או מי מטעמם. לאתר ו/או למנהליו ו/או לעובדיו ו/או לצוות האתר, לא תהיה כל אחריות לגבי מהימנות ונכונות תכנים אלו.
12. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוריד תוכן אשר הועלה ע"י הגולשים וכן לעשות זאת לצמיתות ו/או לפרק זמן אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית וכן צוות האתר לא מחויב למסור על כך הודעה מראש לגולש, זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים השמורים לצוות האתר על-פי תקנון זה ו/או על-פי כל דין.
13. במידה וצד שלישי יטען כי תוכן שהועלה ע"י גולש מהווה עבירה על החוק, לרבות כל טענה לעניין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות, רשאי צוות האתר להעביר לצד שלישי את פרטי הגולש הרלוונטי אשר פרטיו נשמרו במערכת האתר. לאור האמור לעיל, אין הגולש יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי צוות האתר ו/או מנהליו בגין מסירת פרטים אלו.
14. במידה ותועבר לידי צוות האתר תלונה בכתב בעניין התכנים המפורסמים באתר, צוות האתר מתחייב לבדוק כל פניה. במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדית, יהא רשאי צוות האתר להסיר את התכנים ו/או לתקנם.

שימוש במידע שבאתר
15. השימוש באתר והגלישה בו מהווה הסכמה והבנה של כל סעיפי תקנון האתר.
16. ספקים שונים מפרסמים תכנים באתר וכן מציעים מגוון חבילות ומוצרים שונים למכירה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי צוות האתר ו/או מנהליו לא יישאו בכל אחריות, בין ישירה ובין עקיפה, לתוכן הפרסום ו/או לטיבו ו/או לשירות אשר ניתן במסגרת החבילות ו/או השירותים ו/או המוצרים המפורסמים על ידי הספקים השונים ו/או נותני השירותים המפורטים בדפי האתר. הספקים ו/או נותני השירותים השונים, יהיו האחראיים הבלעדיים לנכונות הפרטים, אמינותם, טיב השירות, וכן בהתאמתו למתואר בדף המכירה באתר.
17. לעיתים, נדרשים גולשי האתר למסור את פרטיהם האישים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. גולש, אשר מסר את פרטיו, נותן בזאת, את הסכמתו המלאה להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. צוות האתר, שומר לעצמו את הזכות לשלוח, מעת לעת, הודעות באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת שרואה הוא לנכון, זאת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008.
18. חשוב להבהיר, כי גולש אשר אינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה ו/או לקבל דיוור מהאתר, בין לאחר שנתן הסכמתו ובין טרם נתן את הסכמתו, יהא רשאי, בכל שלב, לדרוש בכתב מצוות האתר להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה וצוות האתר יפעל בעניין הסרתו מרשימת התפוצה בהקדם האפשרי.
19. לצוות האתר תהא שמורה הזכות להשתמש במאגר המידע שנאסף על הגולשים באתר לצרכיו המסחריים ו/או לצורך שיפור רמת השירותים הניתנים באתר ו/או לצרכי ניתוח סטטיסטיקה ו/או לצורך דיוור למשתמשי האתר השונים והכל בין אם לשימושו העצמי של האתר ובין אם לשימוש צדדים מסחריים אחרים.
צוות האתר, מתחייב, שלא למסור לצד שלישי כל מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא-אם-כן הגולש יהא מעוניין בכך, זאת למעט במקרה בו תישמע תלונה ע"י צד שלישי, בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת כל דין בקשר עם פרסום שהעלה גולש לאתר כפי שפורט בסעיף 13 לתקנון זה.
20.צוות האתר נוקט בכל האמצעים הדרושים העומדים לרשותו, לשמירה על פרטיות הגולשים באתר. אולם, במקרים אשר אינם בשליטת צוות האתר ו/או מקרים הנובעים מכח עליון, לא יהא צוות האתר ו/מנהליו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, אשר ייגרם לגולש הרלוונטי ו/או למי מטעמו.

מדיניות ופרטיות
21. אתר "ISLA", מציע לגולשים תוכן מגוון ומקיף בכל הקשור למקומות אירוח ונופש בכל רחבי הארץ. כל התכנים הרשומים באתר, הועברו לצוות האתר ע"י אותם מפרסמים, ולכן אין האתר אחראי לאמיתות התוכן ו/או מחויב להם.
22. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשמור את פרטי הגולשים/ משתמשים שנרשמו באתר ו/או מילאו את פרטיהם באתר.
23. האתר שומר את נתוני הגולשים אשר מסרו את פרטיהם בעת הכניסה לאתר הנמצאים באתר לצורך מידע סטטיסטי ואגבי, כתובת IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה? דיוור וכדומה. פרטים אלו, לא יועברו לאף גורם, למעט, האמור בסעיף 13 לתקנון זה וכן במידה ונדרשו צוות האתר, עפ"י חוק או מסיבות אחרות למסור פרטים אלו, לרבות מצב בו יימכר האתר לצד שלישי.

שונות
24. על תקנון זה חל דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר ראשון לציון (בקריאת תקנון זה, הצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט האחרים ברחבי הארץ).
25. למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה גוברות על הוראות כל תקנון ספציפי אחר שקיים (ככל שקיים) לגבי כל מוצר ו/או שירות המוצעים באתר.